Tuck planche progress

on vhm's blog

Quá trình từ lean-planche đến tuck-planche 🦾

Lịch tập luyện (quy tắc 3-1-3)

Tập 3 buổi 1 tuần Nghỉ cách 1 ngày (tập - nghỉ - tập - nghỉ) Cứ 3 tuần sẽ có 1 tuần tập nhẹ (50% bài tập chính)

Các bài tập bổ trợ

Những lưu ý

Riêng

Chung


Last thing

Cặm cụi - kiên trì - kỷ luật - tư duy